Overordnet sportsplan Moss FK

Moss FK – veien tilbake til toppfotballen

 - i samarbeid med hele distriktet!

Klubbens mål 1 – 3 – 5 år

 • Om 1 år
  • I løpet av 1 år skal alle trenere som jobber i MFK kjenne til, og etterleve den nye sportsplanen
    
 • Om 3 år
  • A-laget har etablert seg i toppen av Post Nord ligaen (nivå 3)
  • Spillere fra egen klubb skal tas opp i A-stallen hvert år
  • G – 16 og G – 19 skal være på interkretsnivå
  • Minimum 1 spiller på landsdelssamling i sin aldersgruppe
  • Ønskelig med UEFA A-lisens på junior interkretstrener
 • Om 5 år
  • A-laget spiller i Obosligaen (nivå 2)
  • Lokale spillere på laget
  • G – 16 og G – 19 skal være på godt interkretsnivå
  • 1 – 3 spillere på landsdelssamling

Klubbens visjoner

 • Samfunnsansvar
 • Skape møteplasser  
 • Gjenreise det sportslige nivået
 • Økonomistyring – årlig vekst
 • Bygge klubb og kultur
 • Renomme – økonomi - sport

Verdier sport

 • Inkluderende og folkelig
  • Ha en positiv opptreden
  • Hilse på hverandre
  • Snakke til hverandre
  • Respektere ulikheter
  • Være ærlige og redelige 
  • MOT/NEI TIL RASISME/FAIR PLAY
    
 • Glede – lidenskap – fellesskap
  • Vise godt humør og et sterkt kameratskap
  • Være lojale til klubbens bestemmelser, inkludert sportsplanen
  • Ha bevissthet rundt hvordan vi kommuniserer: Gå tjenestevei
 • Utvikling
  • Være løsningsorientert og søke utvikling på alle områder i klubben
  • Legge til rette for en forbedrings- og prestasjonskultur
  • Utfordre seg selv og omgivelsene på en konstruktiv måte

Filosofi/struktur/kjennetegn/MFKs DNA

 • Definisjonen av fotballfilosofi er forstått som den ønskelige atferden laget har for å utvikle spillerne, underholde alle i fellesskapet og vinne kamper.
 • Moss FKs DNA:
  • 4 – 3 – 3 
   • Intensitet/løpskraft
   • Gjenvinning
   • Spille i lengderetning og være gjennombruddshissig 
   • Stram defensiv struktur og organisering

Begrunnelse for valg av struktur - felles kjennetegn for alle lagene våre

 • Klare roller/rolleutvikling. 
 • Klar og tydelig på den individuelle-, relasjonelle-,  strukturelle og kampdimensjonen
 • Tydelig på trenerkompetansen som vi ønsker å rekruttere og utvikle i klubben
 • Tydelig utviklingstrapp – sikre gode overganger mellom alderstrinn og opp til senior
 • Spillerutvikling skal optimaliseres gjennom en forbedrings- og prestasjonskultur. Målet for spillemåten er å underholde, skape engasjement, glede og vinne fotballkamper. Spillemåten skal også gjenspeile vår kulturs forventning til god fotball.
 • Vi ønsker en svært omfangsrik filosofi der fellesskap, glede og lidenskap blir tydelig ved at alle våre lag spiller på samme måte, der likhetstrekk i spillet som identitetsskaper er det sentrale.

Kjennetegn på Mossespilleren

 • Viser spilleglede – godt humør og entusiasme
 • Er lojale og stolte over å være MFK-spiller
 • Er løsningsorienterte
 • Er selvstendige/bevisste i egen utvikling
 • Er en god lagkamerat/-spiller, og vet hva det innebærer
 • Er opptatt av fair – play
 • Kjenner rollene og relasjonene i laget (4 – 3 – 3)

Kjennetegn på Mossetreneren

 • Har god relasjonskompetanse. Godt humør, menneskeinteresse, tillit, (ærlighet, lojalitet, respekt og emosjonell modenhet) 
 • Er gode ledere som etterlever klubbens verdier og sportsplan
 • Er utviklingsorientert
 • Er samarbeidsvillig/lagbygger/dele kunnskap
 • Er opptatt av fair-play
 • Har god kompetanse på de fire dimensjonene i 4 – 3 - 3  
 • Hovedtrener opp til G14: min. Grasrottrener
 • Hovedtrener fra G15 opp til G19: min. UEFA B-lisens
 • Ønskelig med UEFA A – lisens på junior interkrets 
 • Keepertrenere på 11`er lagene med ønske om kompetanse

Krav til klubben ved rekruttering av trenere

 • Hovedtrener a-lag skal passe klubbens filosofi/sportsplan
 • Assistent trener bør fortrinnsvis rekrutteres fra egen region
 • Klubben har oversikt over trenerkandidater til yngres avdeling i regionen som skal ha følgende egenskaper:
  • gode lederegenskaper
  • gode fotballfaglige egenskaper
  • god relasjonskompetanse
  • Vilje til å være med over tid (kontinuitet)

Hvordan sikre at sportsplanen følges

 • Vi skal sikre Sportsplanens bærekraft gjennom styret i klubben
 • Sportslig leder har i samarbeid med Trenerveilederne ansvaret for gjennomføringen av planen i alle ledd i klubben
 • Vi skal sikre evalueringsrutinene til planen gjennom trenerforum og sportslig utvalg. 
 • Målsettingen med planen er at den til enhver tid skal være i utvikling, slik at vi vet vi følger den beste praksis. Det er trenerforums sitt ansvar sammen med spiller- og trenerutvikler/veileder
 • Sportsplan skal kvalitetssikres på aktiviteter knyttet til praksis gjennom sesongen av trenerveileder og spillerutvikler.
 • Trenerforum og sportslig leder vil definere behovene og erfaringene knyttet til sportsplan, samt rette tydelig fokus inn mot metodedelen av trenervirket – hvordan får vi kvalitet ut av sportsplanens aktiviteter?
 • Sportsplanen skal forankres i de langsiktige strategier for trener- og spillerutvikling samt rekruttering av støtteapparat som er viktig for å oppnå et faglig høyt nivå. Dette vil gjøre oss i stand til å dele kunnskap med vårt nærområde med status som en sterk kvalitetsklubb


Hvordan samarbeide med de lokale klubbene

Ærlighet og redelighet! Tydelig på vårt mål! Tilbake til toppfotballen!

 • Kommunikasjon – hvordan få de andre klubbene til å tenke «spillerens beste»
  • Bli best i Moss!
  • Vi ønsker å beholde de beste spillerne i regionen
    
 • Moss FK skal bli et kompetansesenter i regionen: 
  • På spiller - og trenerutvikling
  • Invitere samarbeidsklubbene til trenerutviklingssamlinger 2 ganger pr år
  • Utviklingsansvarlig i Moss FK tilbyr trenerkompetanse ut i samarbeidsklubbene 
  • Invitere klubber og krets til samarbeidsmøter
    
 • Bylagssamarbeid:
  • Gjennom trener – og spillerutvikling

Organisasjonskart sport

 • Styret
 • Sportssjef
 • Utviklingsansvarlig 
 • Trenerforum
 • Treneroppfølger 6 – 10 år
 • Treneroppfølger 11 – 14 år
 • Treneroppfølger 15 – 19 år
 • Trenere 6 – 10 år 
 • Trenere 11 – 15 år
 • Trenere 16 – 19 år

Prioriteringer – differensiering - hospitering

 • Prioriteringsrekkefølge: A > Rekrutt > Junior:
  • Prioritere ovennevnte rekkefølge, MEN i gitte situasjoner kan det prioriteres annerledes. Dette tas opp i sportslig utvalg
  • I resultatkamper, på gutte-/juniornivå, skal alle spillere i årskullene være tilgjengelige
    
 • Differensiering:
  • Differensiering viktig i forhold til spilleres mestring og motivasjon
    
 • Hospitering: 
  • Utviklingsansvarlig sammen med trenerne har ansvar for utvelgelse og oppfølging av dette
  • Hvem følger opp hospitantene? 
   • Assistenttrener på det nivået spiller hospiterer til, samt spillerutvikler
   • Hospitering opp til A-lag, følges opp av A-lagets assistent trener
 • Hva er planen med hospiteringen?
  • En framdriftsplan for spillers utvikling over flere sesonger mot framtidig spill på A-laget
    
 • Innstilling av spillere fra juniorlag til A-stall:
  • Utviklingsansvarlig sammen med trenerne på juniorlag har hovedansvaret for å levere en innstilling til sportssjef 

Rekruttering av spillere

 • Spillere med rett (klubbens) verdisett
 • Spillere med spesielle rolleferdigheter
 • Redelighet i forhold til henvendelse til annen klubb om henting av spillere utenfra – utviklingsansvarlig eller sportssjef tar kontakt