Lov for Moss Fotballklubb

LOV FOR MOSS FOTBALLKLUBB (MFK)

Stiftet 28. august 1906, vedtatt med seneste endringer av ordinær generalforsamling 26.03.2019, godkjent av Østfold idrettskrets 21.02.2020.

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§1 Formål

 1. (1)  Moss Fotballklubbs (MFKs) formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og å fremme fotballsporten i Moss og omegn.

 2. (2)  Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§2 Organisasjon

 1. (1)  MFK er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

 2. (2)  MFK er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.

 3. (3)  MFK er medlem av NIF gjennom Østfold idrettskrets, hører hjemme i Moss kommune, og er medlem av Moss idrettsråd.

 4. (4)  MFK skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for MFK uavhengig av hva som måtte stå i MFKs egen lov.

§3 Medlemmer

 1. (1)  For at en person skal opptas i MFK må vedkommende:

  1. a)  akseptere å overholde MFKs og overordnede organisasjonsledds

   regelverk og vedtak.

  2. b)  ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til MFK og andre

   organisasjonsledd i NIF.

 2. (2)  Styret i MFK kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til MFKs styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.

 3. (3)  Medlemskap i MFK er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

Side 1 av 14

(4)

(5) (6)

(7)

Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og MFKs regelverk og vedtak.

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

MFK kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i MFK og skal strykes fra lagets medlemsliste.

a) Styret i MFK kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.

b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.

c) Ved fratakelse av medlemskap kan MFKs vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til MFKs styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. MFKs vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.

MFK skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

Medlemskontingent og avgifter

(8)

§ 4

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Æresmedlemmer er fritatt for kontingent. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud. Denne myndighet har MFKs styre.

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE

§ 5

(1)

Kjønnsfordeling

Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med

Side 2 av 14

ved beregningen av kjønnsfordelingen.

 1. (2)  Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komitéen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

 2. (3)  Idrettskretsen kan pålegge MFK å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.

 3. (4)  Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet. Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen.

§6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

 1. (1)  For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av MFK minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16.

 2. (2)  Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med MFK , jf. § 7 (3), har ikke stemmerett på MFKs årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i klubben.

 3. (3)  Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i MFK: medlem av styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

 4. (4)  Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse.

 5. (5)  Forslagsrett:

  1. a)  Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i MFK.

  2. b)  Styret i MFK har forslagsrett til og på årsmøtet i MFK.

  3. c)  MFK har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og

   klubbens representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget.

  4. d)  Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som

   ligger innenfor komitéens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komitéens/utvalgets arbeidsområde.

  5. e)  Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet.

 6. (6)  Talerett:
  Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i MFK.

Side 3 av 14

§7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

 1. (1)  En arbeidstaker i MFK er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i MFK eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

 2. (2)  En arbeidstaker i MFK kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.

 3. (3)  Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale som kan sammenlignes med et ansettelsesforhold.

 4. (4)  Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i MFK , og er ikke til hinder for at MFK gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til MFKs styre.

 5. (5)  En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt.

 6. (6)  Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevning av gangen.

§8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til MFK

 1. (1)  Et medlem som har en avtale med MFK som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av MFK, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. innen MFK eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av MFK. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

 2. (2)  Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.

 3. (3)  En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.

Side 4 av 14

(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevning av gangen.

§9 Inhabilitet

 1. (1)  En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i MFK er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

  1. a)  når vedkommende selv er part i saken,

  2. b)  når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller

   nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,

  3. c)  når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer

   med en part,

  4. d)  når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av

   styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

 2. (2)  Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

 3. (3)  Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i MFK.

 4. (4)  Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.

 5. (5)  Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

 6. (6)  I styrer, komitéer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

Side 5 av 14

(7)

(8)

§ 10

(1)

(2)

(3)

§ 11

(1)

(2) (3)

I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse.

Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i MFK.

Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

Når ikke annet er bestemt, er styrer, komitéer og utvalg i MFK vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling eller ved fjernmøte. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.

Det skal føres protokoll fra styremøter.

Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

III. ØKONOMI

§ 12

(1) (2)

Regnskap, revisjon, budsjett mv.

MFK er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.

Dersom MFK har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal klubben følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning av styret, velge å følge regnskapsloven. Dersom MFK har en årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer, skal klubben følge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert revisor uavhengig av hva som følger av disse lovene. Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor skal velge en

Side 6 av 14

kontrollkomité med minst to medlemmer. Kontrollkomitéens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.

 1. (3)  Bankkonti skal være knyttet til MFK og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

 2. (4)  På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for MFKs grupper/avdelinger skal også omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

 3. (5)  Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom MFK har daglig leder skal også vedkommende signere.

 4. (6)  MFK kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.

 5. (7)  Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til MFKs størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.

§ 13

(1) (2)

(3)

Årsmøtet

Årsmøtet er MFKs høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på MFKs internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på MFKs internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

Side 7 av 14

(4)

(5)

(6)

§ 14

Alle MKFs medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. MFKs lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten.

Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være medlem i MFK. Det kan velges flere dirigenter og referenter.

§ 15 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle MFKs årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle MFKs regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet, jf. § 19 (3) c iv.
8. Vedta MFKs budsjett.
9. Behandle MFKs organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:

 1. a)  Leder

 2. b)  Nestleder.

 3. c)  Leder yngres avdeling

 4. d)  5 styremedlemmer.

 5. e)  3 varamedlemmer til styret

 6. f)  To revisorer.

 7. g)  Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd MFK har

  representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

 8. h)  Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Side 8 av 14

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

i) Nestleder yngres avdeling.
j) 5 styremedlemmer yngres avdeling.
k) Dommernes representant.
l) 2 medlemmer + 2 varamedlemmer til kontrollkomitéen

 1. m)  Medlem og personlig varamedlem til innstillingskomitéen for æresbevisniger med funksjonstid i tre år.

 2. n)  Medlem og personlig varamedlem til lovkomitéen med funksjonstid i tre år.

 3. o)  Leder og 2 medlemmer til husstyret for MFKs klubblokaler.

 4. p)  2 medlemmer til styret i Moss F.K. A/S.

Alle styremedlemmer (pkt.a-d) samt nestleder yngres avdeling (pkt.i) velges for 2 år. Øvrige tillitsvalgte, hvor loven ikke har fastsatt noe annet, velges for 1 år.

Valgte under punktene a-d utgjør MFKs styre.
Valgte under punktene c, i og j utgjør styret i yngres avdeling.

11. Ansette revisor.

§ 16

(1)

(2)

(3)

(4)

Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Side 9 av 14

§ 17

(1)

(2)

(3)

(4) (5)

§ 18

(1) (2)

Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte i MFK innkalles av MFKs styre med minst 14 dagers varsel etter:

a) Vedtak av årsmøtet i MFK.
b) Vedtak av styret i MFK.
c) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. d) Skriftlig krav fra 1/3 av MFKs stemmeberettigede medlemmer.

Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på MFKs internettside. Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort tilgjengelig på MFKs internettside eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.

Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. MFKs lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

Ekstraordinært årsmøte i MFK skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet.

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

Moss F.K.s styre

MFK ledes og forpliktes av styret, som er MFKs høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal bl.a.:

 1. a)  Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og

  vedtak.

 2. b)  Påse at MFKs midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar

  med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at MFK har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.

Side 10 av 14

(3) (4)

(5)

§ 19

(1)

(2)

(3)

c) Etter behov oppnevne komitéer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.

 1. d)  Representere MFK utad.

 2. e)  Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.

 3. f)  Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten.

 4. g)  Sørge for at det føres protokoll over kampresultater, målstatistikk og

  benyttede spillere.

 5. h)  Ansette det personell som det til enhver tid finner nødvendig for å

  gjennomføre en forsvarlig total drift av MFK.

 6. i)  Oppnevne kaptein på MFKs seniorlag etter innstilling fra den sportslige

  ledelsen.

 7. j)  Utdele pokaler, krus og spillemerker i henhold til egne statutter.

 8. k)  Utpeke oppmenn og hjelpere til de respektive lag i yngres avdeling.

  Dette kan delegeres til styret i yngres avdeling.

Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

Det skal føres protokoll fra styrets, øvrige komitéer og utvalgs forhandlinger.

Grupper og komitéer

Valgkomitéen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomitéen.

MFKs årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av Moss FKs organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9.

Dersom lagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:

 1. a)  Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret

  velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomitéen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.

 2. b)  Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i MFK. Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist.

 3. c)  Det årlige møtet skal:

i. Behandle regnskap.

Side 11 av 14

§ 20

ii. Behandle gruppens årsberetning.
iii. Fastsette budsjett.
iv. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7.
v. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret.

d) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet. e) Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere MFK utad uten hovedstyrets

godkjenning, jf. § 18.

MFKs klubblokaler

(1) MFKs årsmøte velger leder og 2 medlemmer til husstyret for MFKs klubblokale jf. § 15 pkt. 10 (o)

Husstyret skal for øvrig bestå av:

 • -  Et medlem utpekt av MFK eldres avdeling.

 • -  Et medlem utpekt av MFK yngres avdeling.

 • -  Et medlem utpekt av og blant MFKs styre.

  (2) Husstyret står for den daglige driften av klubblokalet, herunder løpende vedlikehold, utleie etc.

  (3) Husstyret er vedtaksført når et flertall av husstyret er tilstede. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

  (4) Husstyret arbeider i samarbeid med og etter instruks fra styret i MFK.

  § 21 Æresmedlem. Gullmerket Fortjenestemerket.

  (1) For fremragende, usedvanlig dyktig og langvarig arbeid for MFK, eller for andre ekstraordinære tjenester, kan et medlem velges inn som æresmedlem og tildeles MFKs merke i gull. Forslag herom framsettes av styret og innstillingskomitéen på ordinært årsmøte og må vedtas med 2/3 flertall.

  (2) MFKs fortjenestemerke (lagmerke med eikekrans) kan tildeles et medlem for utmerket sportslig innsats, administrativt eller annet ganglig arbeid for MFK. Innstilling om tildeling av merket avgis styret av innstillingskomitéen og krever 2/3 flertall i styret.

  (3) Innstillingskomitéen for disse æresbevisninger skal bestå av tre medlemmer valgt blant æresmedlemmer/forhenværende styremedlemmer med langvarig medlemsskap, som har fulgt MFKs utvikling, og som fremdeles følger interessert med. Komitéen velger selv sin leder. Medlemmene velges for tre år, hvorav ett medlem er på valg hvert år.

  (4) Komitéen skal hvert år komme sammen i god tid før årsmøtet for en vurdering av kandidater til gullmerket og fortjenestemerket. Det skal føres protokoll over forhandlingene.

Side 12 av 14

§ 22 Farger. Emblemer

MFKs farger er gult og svart. MFKs merke er skjoldformet og svart med bord, fotball og initialene "MFK" i gult.

§ 23 Lovkomitéen

Lovkomitéen består av tre medlemmer. Komitéen velger selv sin leder. Medlemmene velges for tre år, hvorav ett medlem er på valg hvert år. Lovkomitéen skal hvert år gå gjennom MFK’s lov og komme med eventuelle forslag til årsmøtet.
Komitéen uttaler seg om lovligheten av forslag til årsmøtet. Den uttaler seg også om forslag til endringer av loven er lovteknisk tilfredsstillende eller ikke. Styret skal påse at komitéens uttalelser legges frem for årsmøtet.

Lovkomitéen avgir rådgivende uttalelser om tolkingen av lov eller reglementer, og om andre generelle spørsmål, som forelegges den av styret, samt om råd i enkeltsaker.
Det skal føres protokoll over forhandlingene.

§ 24 Kontrollkomitéen

Kontrollkomitéen skal påse at foretatte disposisjoner i driftsåret er i samsvar med MFKs lover og beslutninger og skal sammen med den tilsatte revisor gjennomgå MFKs regnskaper etter at disse er revidert. Kontrollkomitéen avholder møter så ofte den finner det påkrevet for å sikre tilstrekkelig tilsyn. Beretning avgis på årsmøtet.

§ 25 Valgkomitéen

Valgkomitéen med leder, to medlemmer og ett varamedlem velges på årsmøtet på fritt grunnlag etter innstilling fra styret. Valgkomitéen legger frem sin innstilling i henhold til bestemmelse i lovens § 19 (1). Innstillingen skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

V. ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 26 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.

§ 27 Lovendring

(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i MFK etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Side 13 av 14

(2)

(3)

(4)

§ 28

(1)

(2)

(3)

Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av MFK selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.

I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

Endringer i §§ 27 og 28 kan ikke vedtas av MFK selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

Oppløsning. Sammenslutning. Annet opphør

Forslag om oppløsning av MFK må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av MFK. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 27.

Ved oppløsning eller annet opphør av MFK tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at MFK
skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før MFK holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken. MFKs arkiv sendes til idrettskretsen.

Side 14 av 14

Annonse fra Obos-ligaen: