Trygge rammer

Trygge Rammer

1. Klubbens trygghetspolicy:

  • Utvikle en omfattende trygghetspolicy som tydelig beskriver klubbens forpliktelse til å skape et trygt miljø for alle spillere.

Policyen bør omfatte tiltak for å forebygge mobbing, trakassering, overgrep og andre former for uønsket atferd.

2. Opplæring og bevisstgjøring:

  • Gi opplæring til trenere, lagledere, foreldre og spillere om hvordan man identifiserer og håndterer ulike former for risiko og trusler mot tryggheten til spillerne.

Arrangere workshops og seminarer om temaer som grenseoverskridende atferd, personlig sikkerhet og respekt for andre.

3. Sikkerhetsrutiner og beredskapsplaner:

  • Utvikle klare sikkerhetsrutiner og beredskapsplaner for å håndtere nødsituasjoner som skader, sykdom eller andre uforutsette hendelser under treninger og kamper.

Sørge for at alle trenere og lagledere er kjent med og kan implementere disse planene ved behov.

4. Foreldreengasjement:

  • Oppmuntre til aktiv deltakelse fra foreldre og foresatte i klubbens aktiviteter og arrangementer.

Etablere kanaler for kommunikasjon mellom klubbledelsen og foreldre for å sikre at eventuelle bekymringer eller spørsmål blir håndtert på en effektiv måte.

5. Tilstedeværelse av autoriserte voksne:

  • Sikre tilstrekkelig tilsyn og tilstedeværelse av autoriserte voksne under treninger, kamper og andre klubbarrangementer.

Implementere retningslinjer for minimumsantall voksne per antall spillere tilstede.

6. Samarbeid med lokale myndigheter og organisasjoner:

  • Samarbeide med lokale myndigheter, politi og relevante organisasjoner for å få støtte og veiledning om sikkerhetsspørsmål og barns rettigheter.

Delta i lokale initiativer og kampanjer for å fremme trygge og sunne miljøer for barn og unge.

 

 

 

 

 

 

7. Evaluering og oppfølging:

  • Gjennomføre jevnlige evalueringer av klubbens sikkerhetstiltak for å identifisere eventuelle svakheter eller områder for forbedring.

Ta nødvendige tiltak for å adressere funnene fra evalueringene og sikre kontinuerlig forbedring av klubbmiljøets trygghet.

Ved å implementere disse tiltakene vil Moss Fotballklubb kunne sikre at spillerne er omgitt av et trygt og omsorgsfullt miljø der deres velferd og sikkerhet er prioritert.

Annonse fra Obos-ligaen: