Inkludering

Inkludering

1. Utdanning og bevisstgjøring:

 • Gjennomføre obligatoriske opplæringsprogrammer for alle ansatte, trenere, frivillige og spillere om like rettigheter og muligheter.
 • Arrangere workshops og seminarer for å øke bevisstheten om inkludering og mangfold i fotballmiljøet.

2. Utvikling av en inkluderingspolicy:

 • Utnytte ressurser fra nasjonale og internasjonale idrettsorganisasjoner for å utvikle en inkluderingspolicy som tydelig definerer klubbens forpliktelse til like rettigheter og muligheter.
 • Policyen bør inkludere tiltak for å motvirke diskriminering basert på kjønn, rase, religion, seksuell orientering, funksjonsevne eller andre faktorer.

3. Rekruttering og inkludering:

 • Aktivt rekruttere spillere og frivillige fra ulike samfunnslag og bakgrunner for å sikre mangfold i klubben.
 • Oppmuntre til og støtte deltakelse fra grupper som tradisjonelt sett har vært underrepresentert i fotballen.

4. Tilrettelegging av fasiliteter og arrangementer:

 • Sørge for at alle treningsfasiliteter og arrangementer er tilgjengelige for personer med ulike funksjonsevner.
 • Tilby nødvendig tilrettelegging for å imøtekomme individuelle behov, for eksempel tilgang til rullestolramper, tilpasning av garderober og toaletter osv.

5. Implementering av anti-diskrimineringspolitikk:

 • Implementere nulltoleranse for diskriminering i alle aspekter av klubbens virksomhet.
 • Etablere klare prosedyrer for rapportering av diskriminerende atferd og håndtering av slike saker.

6. Mentorprogram og støttetiltak:

 • Etablere et mentorprogram for nye spillere, særlig de fra marginaliserte grupper, for å støtte deres integrering og utvikling i klubben.
 • Tilby støttetiltak, for eksempel økonomisk støtte eller tilgang til utstyr, for å fjerne økonomiske hindringer for deltakelse.

 

7. Kontinuerlig evaluering og tilpasning:

 • Gjennomføre jevnlige evalueringer av klubbens tiltak for å sikre at de er effektive og relevante.
 • Tilpasningsdyktighet er nøkkelen, og klubben bør være villig til å justere og forbedre tiltakene basert på tilbakemeldinger og endringer i samfunnet.

Ved å implementere disse tiltakene vil Moss Fotballklubb kunne skape et inkluderende og mangfoldig miljø hvor alle føler seg velkomne og verdsatt, uavhengig av bakgrunn eller identitet.

Annonse fra Obos-ligaen: