Arbeidet med klubbens nye sportsplan startet i oktober 2020 under ledelse av Bjørn Tore Karlsen. Han fikk med seg Roar Breivik, Bjørn Erik Carlsen og Eirik Amundsen i en liten og effektiv prosjektgruppe. Prosjektgruppen fikk et åpent mandat fra Styret med en stram tidsfrist. Første utkast var ferdig i slutten av november og presentert for Styret i desember. Etter dette ble trenere på alle lagsnivå i klubben invitert til å delta på Teams-møter for å gi sine kommentarer og innspill til sportsplanen. Styret, sportssjef og prosjektgruppen gjorde den siste finpussen på planen i januar og februar, før den ble endelig godkjent på Styremøte i mars 2021.

Klubben arbeider nå med den underliggende delen av sportsplanen som vil inneholde mål, krav og eksempler på øvelser, brutt ned på det enkelte årstrinn. Vi vil legge dette ut på hjemmesiden så snart det er klart.

Bjørn Tore Karlsen har i 2021 det overordnede ansvaret for å implementere den nye sportsplanen. I dette arbeidet vil hele organisasjonen innenfor Sport være viktig, fra sportssjef ned til den enkelte trener. Styret er svært fornøyd med at vi nå har en "gul tråd" i vårt treningsarbeid, fra 6-åringene til A-lag.

Sportsplanen og organisasjonsplan sport er lastet opp på hjemmesiden under "Klubben/Sportsplan".