Dagsorden

  • Åpning
  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av dirigent, referent og 2 desisorer
  • Årsberetning og Regnskap 2019 beretninger fra revisor og kontrollkomite
  • Innkomne forslag
  • Fastsettelse av kontingent
  • Budsjett 2020
  • Valg

Eventuelle forslag må være styret i hende innen 16. mars 2020.

Årsberetning 2019 legges ut på hjemmesiden 23. mars 2020.

Innkomne saker sendes styrets leder på e-post klaus@mossfk.no.

For å ha stemmerett på årsmøtet må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst én måned.


Styret