Stiftelsen

En augustkveld for 100 år siden var en del unge gutter samlet i et vedskjul nede i Henrik Gerners gate, nærmere bestemt i ”Kong Carl”. Samme bygning hvor Galleri Brandstrup i dag holder til. De var kommet sammen for å diskutere mulighetene til å stifte en idrettsforening, og dette resulterte i et nytt møte den 28. august 1906. Møtet ble holdt på det kontor kjøpmann Johan Evensen disponerte som forretningsfører for Moss Arbeideres Hjelpe og Sykekasse, som også holdt til i ”Kong Carl”.

Det hersket lenge tvil om hvem som var til stede på dette møtet og var med og stiftet MIF, foreningen som senere ble MFK. Nå er imidlertid den første kassererprotokollen kommet til rette, og viser at foreningens stiftere er;

Josef Evensen – Hugo Erickson – Hartvig Svendsen – Georg Løchen – Ragnar Larssen – Adolf Andresen – Sigurd Svendsen Holm – Harald Evensen – Kristian Kjøniksen – Asmund Andersen – Sigurd Bech – Ole Eriksen – Christian Magnussen – Hans Jac. Hansen – Einar Hermansen – Bjarne Larsen – Christian Brevig – Carl Nilsen – Ernst Andresen – Julius Hansen og Johannes Wong.

På stiftelsesmøtet ble Josef Evensen valgt til møteleder. MIF ble stiftet, og følgende styre ble valgt:

 • Formann Josef Evensen
 • Viseformann Hugo Erickson
 • Sekretær Adolf Andersen
 • Kasserer Kristian Kjøniksen
 • Materialforvalter Ole Eriksen

Til revisor ble valgt Harald Evensen og Hans Jac. Hansen.

De første årene

Det var fotball, friidrett og skøyter som hadde størst interesse hos disse unge guttene, og disse idrettsgrenene ble derfor tatt opp på programmet. Som naturlig var, oppstod det en del vanskeligheter i starten. Regler og organisasjonsformer var ukjente begrep, og penger var det lite av, men en glødende interesse for idretten, pågangsmot, samhold og en ukuelig vilje til å klare det de hadde satt i gang, var egenskaper som langt på vei oppveiet mangelen på kjennskap til lover og reglement.

På den store gårdsplassen til ”Kong Carl” startet treningen. For fotballens vedkommende besto denne i at man trakk opp en strek tvers over gårdsplassen, guttene ble delt i to partier som sparket ballen fra den ene siden til den andre. Kanskje var dette starten til den nå så populære treningsøvelsen ”fotballtennis”?

Man fant snart ut at både treningsmetoder og treningsbane ikke holdt mål, og det ble gitt tillatelse for klubben til å benytte Thaulovløkken, som ligger der hvor senere nedre torv ble anlagt, som omfatter det store arealet mellom Krikegata, Storgata, Gudes gate og Dronningensgate. Her ble det sparket fotball om sommeren, og gått på skøyter om vinteren.

Fotballreglene ble innhentet, pugget utenat og diskutert. Som i dag var det spesielt offsidereglen som var vanskelig å lære. Gode treningsbaner var et av klubbens største problemer. Dette gjorde at MIF stadig skiftet oppholdssted. Først til en løkke oppe ved Solisaga på Ørehavna, derfra til en slette ved Schulstocks Reperbane (nåværende Herfordsgate) og endelig til Sandløkka på Skarremyra.

Fem år etter stiftelsen, i 1911, kjøpte foreningen et areal på Malakoff, og ble eier av egen bane. (Der hvor Malakoff vgs. ligger i dag).
Banen lå der, men tribune og klubbhus måtte vente. Noen gamle treskur ble satt opp og gjorde tjeneste i mange år. Økonomien var trang, spesielt etter kjøpet av Malakoff, noe som kom tydelig frem like etter at banen var kjøpt. En søndag ettermiddag like etter kjøpet var medlemmene sammen oppe på banen, kassa var tom, penger måtte skaffes til en del utgifter i anledning kjøpet. En tom hatt ble plassert midt ute på plassen, så gikk de frem en for en og ga sin skjerv. Resultatet ble over all forventning, og æren var reddet. Dette forteller vel litt om ånden fra den tiden.

Banen ble opparbeidet på dugnad i løpet av åtte måneder.

I forbindelse med NM på skøyter i 1921, ble MIF tildelt dette arrangementet hvis banen ble ferdigbygget etter internasjonale mål. Det ble besluttet å føre opp tribune med garderober og sette opp gjerde rundt banen.

I 1929 ble det nedsatt et utvalg som skulle utrede mulighetene for kommunen til å anlegge et moderne stadion i Moss. Forslaget ble fremlagt i 1930, anbefalt av formannskapet, godtatt av bystyret mot en stemme, og 92 mål på Melløs ble disponert til idrettspark.
I 1939 var Melløs stadion ferdig, og ble innviet 21. mai med taler, turnoppvisning, litt friidrett og fotballkamp mellom MFK og Sprint Jeløy, som MFK vant 1–0.

Da MIF ble stiftet i 1906 var det tre grener på programmet – fotball, friidrett og skøyter, senere kom sykkel , ski og hockey med. Dette gjorde at mange tillitsverv var nødvendig, og disse ble ofte bekledt av de aktive utøverne. Spørsmålet om en forenkling var stadig oppe til drøftelse, men først i 1926 la hovedstyret frem forslag til en radikal forandring ved at skøyte, ski, hockey og sykkel skulle gå ut av foreningens program. Resultatet ble at sykkel og hockey ble sløyfet, men når det gjaldt sløyfing av skøyter og ski, ble dette utsatt til neste generalforsamling. I 1927 ble det mot 7 stemmer bestemt at også disse skulle utgå. Tilbake var nå bare fotball og friidrett.
I 1929 ble det enighet om at friidretten burde få sin egen forening og gå ut av MIF. Dette ble gjort. Fra og med dette året var MIF en ren fotballklubb, og det nye navnet ble Moss Fotballklubb.

Tilbakeblikk på en del viktige begivenheter

 • I 1911 ble MIF opptatt i NFF og plassert i Smålenenes kretsserie klasse B. Laget vant avdelingen allerede første året, men tapte kampen om opprykk.
 • I 1912 ble det både avdelingsseier og seier i kvalifiseringskampen, slik at det ble A-spill fra 1914, en plass foreningen beholdt i årene som fulgte.
 • I 1918 kom MIF med i NM for første gang, men ble slått ut av Ørn i 2. runde med 3–0.
 • I 1919 spilte klubben sine første internasjonale kamper mot Ørgryte. Kampene gikk på Melløs i pinsen, med seier 4–1 og tap 5–1.
  Laget spilte for første gang med den drakt og farger som benyttes i dag. I Norgesmesterskapet samme år kom MIF til 2.runde , hvor det ble tap for Drafn med 4-1.
 • I sesongen 1920 ble MIF nr. 2 i avdelingsmesterskapets klasse A, etter Fredrikstad FK. Laget tapte 5-1 i 1.runde i Norgesmesterskapet for Urædd i Porsgrunn. Engelskmannen H. Burgess trente A-laget 1 måned dette året.